arrow Zpět na Blog

11 typických příčin zamítnutí proplacení pojistného plnění GAP

14/10/2020

Jak je všeobecně známo, každé pojištění funguje podle stanovených pravidel, které určují jaké škody spadají do pojistného krytí a kdy má pojištěný nárok na pojistné plnění. Proto by nemělo překvapit, že nárok na pojistné plnění nevzniká vždy.
Proto ještě před sjednáním pojištění je nezbytné se podrobně seznámit s obsahem pojistných podmínek.

Bohužel ve skutečnosti se může stát, že na to není dostatek času. Proto jsme se rozhodli připravit seznam nejdůležitějších faktorů, které mohou mít vliv na zamítnutí pojistného plnění. Tyto informace Vám v budoucnu umožní co nejlépe přizpůsobit pojistný produkt Vašim potřebám a požadavkům.

11 NEJČASTĚJŠÍCH DŮVODŮ NEPROPLACENÍ POJISTNÉHO PLNĚNÍ V RÁMCI GAP POJIŠTĚNÍ:

1. Primární pojistitel vozidla neproplatil pojistné plnění

Je to nejčastější důvod pro zamítnutí proplacení pojistného plnění na základě GAP pojištění. GAP pojištění je doplňkovým produktem k havarijní pojistce nebo povinnému ručení, sjednaného u primární Pojišťovny. Pro spuštění pojistky GAP je nezbytné proplacení pojistného plnění Primárním Pojistitelem vozidla, kterému byla nahlášená škodová událost, přičemž Primární Pojistitel musí proplatit částku, která odpovídá stávající tržní hodnotě vozidla. V takovém případě v rámci GAP pojištění dochází k proplacení rozdílu mezi stávající tržní hodnotou vozidla a jeho hodnotou ke dni koupě nebo sjednání pojistky GAP.

Proto nahlášení škody v rámci pojistky GAP v okamžiku, kdy Primární Pojistitel ještě neproplatil pojistné plenění za vzniklou škodu je neodůvodněné a neposkytuje možnost nahlášení škody na základě pojištění GAP.

K velmi častým důvodům pro zamítnutí pojistného plnění Primárním Pojistitelem vozidla je hrubá nedbalost řidiče, např. ponechání klíčů ve vozidle, záměrná vina řidiče, jako řízení vozidla pod vlivem alkoholu, nebo používání automobilu k účelům, na něž se vztahuj výluky z pojistného krytí, například jako taxík.

2. Pojištěný nebo Pojistník – čili správné určení stran pojištění

Stává se, že i přes pořízení pojistky GAP je osoba, která toto pojištění sjednává a platí pojistné pouze Pojistníkem, nikoliv Pojištěným.

V takovém případě totální škody nárok na pojistné plnění má Pojištěný, což vyplývá z předpisů zákona o pojišťovnictví.

Příkladem může být situace, kde nevlastníte předmět pojištění, například vzhledem k tomu, že smlouva u financování vozidla byla uzavřená ve prospěch jiné osoby nebo společnosti.

Proto je velmi důležité ověřit, kdo je vlastně Pojištěným v rámci sjednaného GAP pojištění – Vy, nebo společnost, která Vám poskytuje jak leasing, tak GAP pojištění, čímž často zajišťuje svoje zájmy, nikoliv zájmy zákazníka, který zaplatil za pojistku.

3. Nezaplacení pojistného

Na pojistném trhu existuje mnoho způsobů pro platbu pojistného: jednorázové platby, měsíční splátky nebo splátky, které jsou zahrnuty ve smlouvě o financování. Nezávisle na podobě platby skutečnost zaplacení pojistného je striktně spojen se zahájením pojistného krytí. V případě nezaplacení pojistného nebo jeho další splátky může dojít k stornování pojistky a tím pádem i zrušení samotného pojistného krytí. Neplatná pojistka je totožná se zamítnutím proplacení pojistného plnění.

4. Vozidlo je využíváno pro komerční účely

V případě dopravních pojištění se čím dál tím více rozšiřuje trend spočívající ve vyloučení z pojistného krytí vozidel využívaných pro komerční účely. Jedná se například o automobily provozovaných jako taxíky, pro kurýrní služby nebo školení řidičů.

Příčinou tohoto trendu je zvýšené pojistné riziko spojené ze způsobem a intenzitou využívání těchto vozidel.
V souvislosti s výše uvedeným, pokud chcete takové vozidlo pojistit, je nezbytné zvolit vhodný druh pojistného krytí, který by zahrnoval také pojistné krytí vozidel využívaných pro komerční účely. Některé Pojišťovny mohou připravit dedikovanou nabídku, která umožní pojištění takových vozidel, což je však obvykle spojeno s vyšším pojistným.

Pokud ale využíváte Vaše vozidlo pro komerční účely a chcete se vyhnout zamítnutí proplacení pojistného plnění, je nezbytné si pořídit pojištění, které nevylučuje právě takové vozy. Je to vlastně jediná možnost pro zajištění Vašemu vozidlu skutečně komplexní pojistné ochrany.

5. Škoda týkající se daného vozidla již byla nahlášená v rámci stejné pojistky

GAP Pojištění zajišťuje pojistné krytí vozidla v případě totální škody. Dá se tedy říct, že pojistná ochrana v rámci pojistky GAP je poskytována „jednorázově“. Proplacení pojistného plnění je totožné se ztrátou předmětu pojištění a tímto i ukončením pojistného krytí.

V souvislosti s výše uvedeným proplacení pojistného plnění v rámci první nahlášené škody je totožné s ukončením pojistného krytí i v případě, když pojistka byla sjednána na delší dobu.

Občas dochází k situacím, kdy i přes konstatování totální škody na vozidle a obdržení příslušného pojistného plnění, Pojištěný má stále k dispozici jeho vrak. Pokud se tento vrak nějakým způsobem podaří zprovoznit, pojistné krytí vyplývající z GAP pojištění sjednaného pro toto vozidlo nebude platit. V takovém případě je vozidlo považováno za předmět, který byl totálně zničen a veškerá pojistná plnění, která se na něj vztahovala již byla vyúčtována.

Důležité je i to, že pojistka GAP je připsána ke konkrétnímu vozidlu. Proto v případě pořízení nového automobilu je třeba k němu sjednat také nové GAP pojištění – pojistná doba stanovená na předchozí pojistce se vztahuje na původně pojištěné vozidlo a v žádném případě nepřechází na nový automobil.

6. Neexistuje rozdíl mezi původní hodnotou vozidla a jeho hodnotou v okamžiku totální škody.

Úkolem GAP pojištění je vyrovnání rozdílu vyplývajícího z poklesu hodnoty vozidla. Je to tedy doplňkové pojistné plnění k odškodnění proplacenému primárním pojistitelem daného vozidla. Umožňuje pořízení stejného vozidla jako to, které bylo zničeno nebo ukradeno nebo vyrovnání závazků vůči poskytovateli leasingu.

Je tedy logické, že v případě, kdy nevznikne jakýkoliv rozdíl mezi pořizovací cenou a cenou ke dni totální škody, nemůže být proplaceno také jakékoliv pojištění na základě pojistky GAP, protože nevzniklo riziko, které tato pojistka kryje.
K takové situaci může dojít například v případě, kdy k totální škodě na vozidle dojde během krátké doby po tom, co bylo GAP pojištění sjednáno, tudíž ještě nedošlo k poklesu hodnoty vozu, který by případně kryla pojistka GAP. V takovém případě primární pojistitel vozidla může jednoduše proplatit celou částku uvedenou na havarijním pojištění.

Další situací, kdy nemusí dojít k rozdílu mezi pořizovací cenou vozu a částkou pojistného plnění proplacenou primárním pojistitelem je případ, ve kterém se v havarijním pojištění vozidla objeví ustanovení o zaručené částce pojistného plnění, což je vlastně produkt napodobující GAP pojištění. Zaručené pojistné plnění se může vyplatit v případě, kdy k totální škodě dojde v průběhu prvního roku provozu vozidla. Potom pojištěný obdrží pojistné plnění ve výši stejné, jako hodnota vozu uvedená na pojistce havarijního pojištění, a to i v případě, že mezitím došlo k poklesu hodnoty vozidla. V případě proplacení této částky rovněž nedochází k rozdílu mezi hodnotou vozu a částkou pojistného plnění, tudíž nebude možné i využití GAP pojištění.

Rozdíl nevznikne i v případě, kdy se primární pojistitel rozhodl pořídit pojištěnému nové vozidlo místo toho, u kterého došlo k totální škodě.

K výše uvedeným situacím dochází poměrně vzácně, je ale dobře o nich vědět, což přispěje k lepšímu pochopení principu GAP pojištění.

7. Prodej vozidla / jiná podoba jeho postoupení, jejíž následkem je změna majitele vozidla

Může se stát, že pojistné krytí vyplývající se sjednaného GAP pojištění vyprší v okamžiku změny majitele vozidla. Takové ujednání by se mělo nacházet v pojistných podmínkách GAP pojištění. Může se jednat o všechny změny majitele, nehledě na to, co bylo jejich důvodem, včetně prodeje vozu, jeho zdědění, darování nebo odkoupení z leasingu.

Některé Pojišťovny poskytují možnost převodu oprávnění vyplývajících se sjednaného GAP pojištění na nového majitele vozu, avšak za předpokladu dodání patřičného formuláře. Pro úspěšný převod pojistky ke dni předání oprávnění vozidlo musí splňovat podmínky uvedené ve všeobecných pojistných podmínkách daného pojištění. Kromě toho jsou práva vyplývající z pojistky převedena na nového majitele bez jakékoliv změny stávajících podmínek pojištění, jako jeho varianta, druh pojistky GAP, pojistná částka či pojistná doba.

8. Pojištěné vozidlo je vyloučené z pojistného krytí

Může se stát, že dojde k pojištění vozidla vyloučeného z pojistného krytí. Nejčastěji k takovým vozidlům patří vzácné luxusní automobily, sportovní vozy nebo osobní vozidla upravené na sportovní. K takové situaci může dojít vinou prodejce, který si během vystavování pojistky nevšimne, že dané vozidlo je vyloučené z pojistného krytí. V takové situaci v případě vzniku totální škody Pojistitel neproplatí pojistné plnění. Může dojít jedině k vrácení pojistného, vzhledem k tomu, že k vystavení pojistky na vyloučené vozidlo by vlastně nikdy nemělo dojít.

9. Vypršení pojistné doby pojistky GAP

Všechny pojistné produkty, včetně GAP pojištění mají stanovenou pojistnou dobu, která je vždy uvedená na pojistné smlouvě. Pojistná doba se může lišit v závislosti na vybrané variantě pojištění nebo na stáří daného vozidla.
O tom, jaká varianta pojištění bude zakoupena se rozhoduje během sjednávání havarijního pojištění nebo koupě vozidla (závisle na typu GAP pojištění: Auto Casco / a Fakturou). V případě, že je vozidlo používáno déle, než bylo původně plánováno, může dojít k situaci, že pojistná doba GAP pojištění vyprší.

Pokud k něčemu takovému dojde, existuje možnost sjednání nové pojistky GAP společně s obnovením havarijního pojištění. Je to ale možné pouze v případě, že vozidlo splňuje všechny ostatní podmínky pro zahrnutí do pojistného krytí, popsané ve Všeobecných pojistných podmínkách.

10. Havarijní pojištění neposkytuje plnou pojistnou ochranu nebo vůbec není sjednáno

Většina pojistek GAP je spojená s povinným sjednáním havarijního pojištěni/povinného ručení v plném rozsahu po celou dobu platnosti pojistného krytí.

Je možné uvést přinejmenším tři příklady, kdy nedošlo ke splnění tohoto požadavku:

  • vozidlo má sjednané pouze povinné ručení – v takové situaci v případě, když způsobíte škodu, pojistná ochrana se vztahuje výhradně na jiné řidiče. Pokud k pojistné události došlo z Vaší viny, povinné ručení nezajistí pojistné plnění, které by krylo škody na Vašem vozidle;
  • vozidlo má sjednané havarijní pojištění pouze v omezeném rozsahu, který nezohledňuje například takové situace jako požár. V takovém případě za totální škody zapříčiněnou požárem nebude proplaceno pojistné plnění na základě havarijního pojištění;
  • ke dni vzniku totální vozidlo nemá platnou pojistku havarijního pojištění i když tato pojistka platila v okamžiku sjednávání GAP pojištění. Může se stát, že GAP pojistka se sjednává na období např. 3 let, zatímco havarijní pojištění platí například pouze rok. V případě, kdy nedojde k obnovení pojistky havarijního pojištění, tato pojistka vyprší automaticky po ukončení pojistné doby. Tímto způsobem vozidlo už nebude mít pojistné krytí vyplývající ze škod vzniklých vinou řidiče nebo v důsledku jiných, náhodných událostí.

Když to tedy shrneme, dojde-li k libovolné ze tří výše uvedených situací, Primární Pojistitel vozidla neproplatí pojistné plnění. V takovém případě nebude možné také nahlášení škody v rámci GAP pojištění.

11. Automobil není evidován v katalogu EURO TAX GLASS / Info Expert

EURO TAX GLASS a Info Expert jsou nástroje pro určování hodnoty vozidel. Kromě toho tvoří jistou databázi vozidel prodaných na území Evropy. Tyto nástroje jsou využívány celým automobilovým oborem, jak automobilovými dealery, tak pojišťovnami.

Vzhledem k výše uvedenému, pro získání nároku na proplacení pojistného plnění, vozidlo se musí nacházet v databázi uvedené v pojistných podmínkách. Díky tomu lze určit, zda vozidlo určitě pochází z Evropy a jeho charakteristickou specifikaci pro evropské trhy, což zase dává možnost určení hodnoty daného automobilu ke dni totální škody a potažmo i částku pojistného plnění. Tento postup je nezbytný během likvidace škod v rámci pojistek GAP.

Právě proto vozidla dovážená z mimoevropských zemí a vozidla upravená oproti původní specifikaci výrobce (např. dodávky upravené na obytná vozidla samochody) jsou obvykle vyloučená z pojistného krytí.

Výše uvedený seznam jistě nezohledňuje všechny příčiny pro zamítnutí proplacení pojistného plnění, nicméně obsahuje důvody nejčastější. Jeho prostudování však usnadní volbu pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim požadavkům a umožní se vyhnout rozhořčení v případě totální škody na vozidle. Dobře přizpůsobený pojistný produkt a splnění jeho základních podmínek je základem spokojenosti s pojištěním.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog