arrow Zpět na Blog

Jak ukončit povinné ručení?

15/06/2021

Smlouva o povinném ručení je povinnou formou zajištění majitele automobilu. Bohužel se často podmínky, které v něm dostaneme ukazují být jiné, než ty, které očekáváme – je příliš drahé nebo nepokrývá všechny služby, které nás zajímají, nebo prodáváme auto a chceme toto pojištění ukončit před datem jeho formální vypršení. Je možné smlouvu o povinném ručení ukončit dříve? Jak by to mělo být provedeno? Zde najdete několik tipů.

Jak ukončit povinné ručení?

Základem pro ukončení smlouvy o povinném ručení je písemné prohlášení o vlastní vůli, které je v souladu se zákonným postupem. Za tímto účelem můžete použít hotové formuláře na webových stránkách pojišťoven, ale také napsat ručně ukončení vlastními slovy. V druhém případě je nutné zaslat doporučený dopis s oznámením do sídla pojistitele nebo na jinou korespondenční adresu uvedenou pojistitelem. Mnoho pojišťoven také nabízí možnost vyřídit tuto záležitost osobně na pobočce.

Co by mělo obsahovat prohlášení o ukončení povinného ručení?

Dopis o ukončení povinného ručení by měl obsahovat řadu údajů, mimo jiné:

  • číslo pojistné smlouvy,
  • jméno a příjmení nebo název pojistníka a jeho úřední adresu nebo sídlo,
  • volitelně korespondenční adresu,
  • odůvodnění ukončení, tj. určení důvodu, např. prodej nebo likvidace vozidla,
  • datum a podpis pojistníka.

Je třeba připomenout, že pokud nemáme konkrétní důvod pro ukončení smlouvy o pojištění občanskoprávní odpovědnosti, k ukončení pojištění dojde automaticky na konci období, na které bylo uzavřeno.

V dopise s ukončením povinného ručení není nutné uvádět VIN vozidla, registrační čísla atd., jelikož pojišťovna má všechny tyto informace ve smlouvě, jejichž číslo je uvedeno v obsahu dopisu. Výjimkou bude situace, kdy si nepamatujeme číslo smlouvy, a proto mohou být užitečné další údaje o vozidle.

Při zdůvodňování ukončení smlouvy je vhodné uvést důvody ukončení. Mezi příklady patří ukončení na konci období, ukončení na základě podmínek smlouvy o ukončení, ukončení z důvodu zvýšení pojistného, ukončení do dvou měsíců od uzavření smlouvy, ukončení z důvodu změny majitele vozidla nebo zrušení registrace vozidla nebo ukončení do tří měsíců od od pojistné události.

Ukončení na konci pojistného období

Pokud zanedlouho vyprší doba platnosti povinného ručení, vyplatí se smlouvu ukončit nejpozději šest týdnů před koncem ročního období pojištění, aby nebyla automaticky prodloužena o další rok. Po oznámení o ukončení můžete v případě nehody vymáhat nároky až do skutečného vypršení platnosti pojistné smlouvy. U některých pojišťoven je možné prodloužit povinné ručení až v okamžiku uskutečnění další platby, proto stojí za to zjistit, jaké podmínky platí ve Vaší současné pojišťovně.

Ukončení na základě smlouvy

Při podpisu smlouvy je možné se s pojistitelem dohodnout na podmínkách zániku povinného ručení. Při písemném odstoupení od smlouvy je tedy třeba uvést datum ukončení platnosti smlouvy a způsob vzájemného vyrovnání závazků. K výpovědi podané do dvou měsíců po uzavření smlouvy může dojít bez udání důvodu. V takovém případě běží osmidenní výpovědní lhůta od data ukončení platnosti a poté pojištění pozbývá platnosti.

Ukončení z důvodu zvýšení pojistného

V případě, že nesouhlasíme se zvýšením výše pojistného splatného v rámci povinného ručení, máme možnost smlouvu vypovědět do jednoho měsíce ode dne, kdy jsme obdrželi od pojišťovny informace o jeho zvýšení.

Ukončení související s pojistnou událostí

Pokud se Vám nelíbí způsob, jakým pojišťovna vyřídila Vaši pojistnou událost, máte na ukončení smlouvy o povinném ručení tři měsíce ode dne, kdy byla pojistná událost nahlášena. Klíčové je zde datum doručení oznámení pojistiteli. Od okamžiku odeslání dopisu začíná plynout jednoměsíční výpovědní lhůta. Pojišťovna by pak měla vrátit přeplatek nespotřebovaného pojistného zasláním na bankovní účet nebo poštovní poukázkou na uvedenou adresu.

Ukončení z důvodu změny majitele nebo zrušení registrace vozidla

V situaci, kdy bylo vozidlo prodáno nebo došlo ke změně jeho provozovatele, pojištění zaniká dnem zaslání pojišťovně kopie kupní smlouvy nebo kopie technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Kromě výše uvedených příloh by mělo být připojeno písemné prohlášení o uzavření nového povinného ručení vozidla.

Pokud je výpověď z důvodu zrušení registrace vozidla, měla by být pojišťovně zaslána kopie technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla z provozu nebo záznamem o dočasném vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit poznávací značky). Je třeba mít na paměti, že smlouva o povinném ručení může vypršet, i když je SPZ uložena v depozitu pouze na jeden den.

Období mezi nákupem vozidla a oznámením o ukončení povinného ručení.

Koupili jste si auto a nyní byste jej chtěli dopravit domů. Jako nový majitel byste již měli zakoupit povinné ručení. Bohužel, pokud se to nestalo a v té době jste měli nehodu, můžete mít velké potíže. Původní pojišťovna vám náhradu škody nevyplatí, nemluvě o druhé, ve které se plánujete pojistit. Nejrozumnějším řešením v této situaci je uzavření pojistné smlouvy předem. Budete ji potřebovat také při registraci svého vozu, nebo při silniční kontrole. Nákup povinného ručení v současné době nevyžaduje zvláštní opatření a jeho nákup online trvá někdy jen několik okamžiků.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog