arrow Zpět na Blog

Jízda v jízdních pruzích – jak se správně pohybovat na silnici?

10/08/2021

Jízda v jízdních pruzích je podrobně popsána v pravidlech silničního provozu, zejména v paragrafu 12 zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Jak se správně zařadit do provozu? Jak bezpečně měnit jízdní pruhy a správně se pohybovat mezi jízdními pruhy? Problém s nesprávnou interpretací silničních předpisů, včetně nesprávné jízdy v jízdních pruzích, může vést k velmi nebezpečným situacím, proto stojí za to naučit se pravidla a předcházet nebezpečím na silnici. Níže jsou uvedeny nejdůležitější aspekty pohybu v jízdních pruzích, které je třeba vzít v úvahu při následujících jízdách.

Dopravní značky důležité pro správnou jízdu v jízdním pruhu

Mezi značky, které při správné jízdě v jízdních pruzích stojí za pozornost, patří mimo jiné značky označující jízdní pruh pro pomalá vozidla, značka obce a její konec, značky směrových šipek, značka křižovatky, značka stop, značky informující o snížení a zvýšení počtu jízdních pruhů, uspořádání pruhů atd. Řidiči vykazují značné potíže s dodržováním základních pravidel jízdy v jízdních pruzích, ačkoli ustanovení zákona se v těchto otázkách zdají být velmi přesná. Největším problémem při jízdě v pruzích je vjezd na dálnici, jízda po víceproudých silnicích v městských a mimoměstských oblastech, ale také při přejíždění z jednoho pruhu do druhého. Dbalost o správnou jízdu v jízdních pruzích od nás nevyžaduje zvláštní úsilí, proto je dobré se seznámit se základní předpisy, které usnadní každodenní cesty – ať už ty krátké či dlouhé.

Základní pravidla jízdy v jízdních pruzích

Podle ustanovení zákona o silničním provozu byste měli na trasách mimo zastavěné oblasti, kde jsou na silnici vyznačeny dva nebo více jízdních pruhů v jednom směru, používat pravý jízdní pruh a v případě potřeby můžete použít i jiné pruhy k tomu, aby objet, předjet, odbočit nebo se otočit. Na dálnici byste proto měli vždy jet pravým jízdním pruhem a levý používat pouze k předjíždění. Rovněž na běžné silnici, ale i na víceproudé dálnici platí povinnost jízdy v pravém jízdním pruhu, takže byste měli opustit levý jízdní pruh, abyste při pomalé jízdě dali přednost rychlejším řidičům. Osoby pohybující se vyššími rychlostmi (avšak v rámci povoleného rychlostního limitu) mohou proto pro manévr předjíždění použít levý jízdní pruh, ale poté by se měli vrátit do pravého jízdního pruhu. Nepřetržitá jízda a blokování levého jízdního pruhu je v rozporu se zákonem.

Při jízdě po silnici v zastavěných oblastech, kde jsou na silnici vyznačeny dva nebo více pruhů v jednom směru, může řidič motorového vozidla použít kterýkoli jízdní pruh. Není považováno za předjíždění, kdy se vozidla v jednom jízdním pruhu pohybují rychleji než vozidla v druhém jízdním pruhu. Pokud vozidla používající všechny jízdní pruhy brání rychlejšímu řidiči v pohybu, měl by řidič v levém jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit. To však neplatí za okolností, kdy je řidič v jízdním pruhu pro odbočování, otáčení nebo souběžnou jízdu – v této situaci má právo provést zvolený manévr. Je však třeba připomenout, že „blokování“ rychlejších řidičů v levém jízdním pruhu je v rozporu se zákonem, zvláště pokud jedete rovně a je zřejmé, že neplánujete odbočit doleva. Pokud jsou tedy příznivé podmínky, použijte levý jízdní pruh s maximální povolenou rychlostí nebo použijte nejbližší pravý jízdní pruh nebo alespoň prostřední jízdní pruh, abyste neomezovali řidiče, kteří se chtějí pohybovat rychleji.

Provoz na silnici nevyžaduje jízdu v pomalé koloně, pokud jedno nebo více vozidel jede nízkou rychlostí. Pravidla silničního provozu však jasně definují správná pravidla předjíždění při jízdě v jízdních pruzích. Pokud je tedy na silnici se dvěma nebo více jízdními pruhy v jednom směru dopravní zácpa tak velká, že se vytvářejí souvislé kolony vozidel, ve kterých řidič motorového vozidla musí jet pouze rychlostí závislou na vozidlech jedoucích vpředu, nejedná se o předjíždění, pokud se jeden pruh pohybuje rychleji než druhý. Toto pravidlo platí pro souběžnou jízdu, která nevyžaduje od řidiče změnu jízdního pruhu na pravý, aby byl pohyb levým plynulejší. Kromě toho míjení řidičů z levého jízdního pruhu rychlejším tempem není v rozporu se zákonem.

Těžká nákladní a speciální vozidla, vozidla s maximální povolenou rychlostí do 45 km/h

Na trasách se třemi nebo více jízdními pruhy vyznačenými na silnici v jednom směru jízdy smí řidič nákladního vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3500 kg, sestavu o celkové délce větší než 7 m, speciálního motorového vozidla a motocyklisté s maximální povolenou rychlostí do 45 km/h jet pouze dvěma pruhy nejblíže k pravému okraji vozovky. Zbývající pruhy mohou výše uvedená vozidla použít pouze v případě, že je nutné provést manévr objíždění, zatáčení nebo otáčení. Těžká nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než 3 500 kg mají zakázáno jezdit v levém jízdním pruhu po silnicích se třemi a více jízdními pruhy, s výjimkou výše uvedeného. To je zvláště důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na trasách.

Jízda na zip a změna jízdního pruhu na víceproudých silnicích

Zipové řazení a související změny jízdního pruhu jsou zvláštním případem změny jízdního pruhu během silničních manévrů. Bez ohledu na okolnosti však může řidič přejít z jednoho jízdního pruhu do druhého pouze v případě, že manévr neohrožuje a neomezuje ostatní řidiče v používání průběžného jízdního pruhu. Při změně jízdního pruhu musí rovněž signalizovat plánovanou změnu. Řidiči pohybující se průběžným jízdním pruhem však nemusí umožňovat řidičům vozidel vjíždějících do tohoto pruhu změnu jízdního pruhu. Pokud však máme situaci, kdy se dva pruhy sbíhají do jednoho, ten, který je průběžný, nesmí bránit vjezdu vozidel z druhého. Princip zipového řazení spočívá v tom, že v místě, kde se dva pruhy sbíhají do jednoho, by řidiči z průběžného pruhu měli střídavě nechat projíždět řidiče ze zužujícího se úseku. V této situaci mohou auta jako zoubky v zipu „zapadat“ na volná místa (např. každé druhé auto) zajišťujíc tím plynulou jízdu. Střídavá jízda umožňuje plynulý pohyb celé kolony vozidel. Při jízdě na zip je povinností využít celý jízdní pruh až do konce, zejména pokud se vozidla v místě zúžení již pohybují. Při správné jízdě v pruzích při zúžení je možné zvýšit kapacitu silnice, což je obtížné, když chcete změnit jízdní pruhy 100 metrů před zúžením. Pokud to situace umožňuje, přejeďte na konec pruhu, který již není souvislý, a změňte pruh, když kolem nás projede řidič ze souvislého pruhu.

Na silnici se třemi vyznačenými jízdními pruhy v jednom směru jízdy může řidič přejet z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu pouze v případě, že nepředstavuje hrozbu pro řidiče, který přejíždí do prostředního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu. Podobné pravidlo platí pro jízdu z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu se čtyřmi nebo více jízdními pruhy vyznačenými na silnici.

Jízda v pruzích může být obzvláště nebezpečná, pokud řidiči předjíždějí z levé a z pravé strany řidiče, kteří se ve středním pruhu pohybují nepřiměřeně pomalu ve srovnání s vozidly v okolí. Během manévru předjíždění těchto vozidel je třeba pečlivě sledovat okolí, protože při vracení se, např. z levého jízdního pruhu do středního jízdního pruhu, byste měli pustit řidiče, který do něj vchází z pravého jízdního pruhu atd. Změna jízdního pruhu s sebou rovněž nese určité riziko spáchání přestupku, který může mít za následek pokutu a 5 trestných bodů.

Zařazování se do provozu

Pokud byl pro vjezd do souvislého jízdního pruhu vytvořen jízdní pruh umožňující zařazení se do provozu, je řidič povinen jej před změnou příslušného jízdního pruhu využít do konce. Při změně jízdního pruhu z připojovacího pruhu do hlavního pruhu je nutné dávat pozor na řidiče pohybující se v tomto pruhu. Pokud takový pruh na dané silnici nebyl použit, je řidič připojující se k provozu povinen dát přednost řidičům jedoucím v průběžném pruhu. Pokud se pohybujete rychleji po připojovacím pruhu, můžete předjíždět pomalu se pohybující vozidlo v hlavním pruhu a změnit jízdní pruh před ním. Mělo by se však pamatovat na to, že po zařazení se do provozu se již nesmíte vrátit do nájezdového pruhu na hlavní trasu.

Každý den se na silnicích setkáváme s často nepochopitelnými manévry řidičů, kteří mají problémy s porozuměním a interpretací některých silničních předpisů. Jízda v pruzích je jednou z nejobtížnějších dovedností řidiče, proto stojí za to k ní přistupovat s porozuměním a disciplínou. Je však dobré si zdokonalit techniku jízdy v pruzích, jelikož umožňuje efektivnější cestování a zajištění bezpečnosti na trasách.

Doporučené články
arrow Zpět na Blog